Mustafa Kemal Atatürk sözleri

admin

30

Yok

Mustafa Kemal Atatürk sözleri

Mustafa Kemal Atatürk sözleri

 

• Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.


• Hürriyet olmayan bir memlekette, ölüm ve izmihlâl vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.


• İçtimai hayatın başlangıcı, temeli aile hayatıdır.


• İleri gitmek, beklemekten iyidir.


• İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ferd-i milletin kafasına koyacağız.


• İnkılâbın hedefini kavramış olanlar, daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır.


• İnsan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?


• İrtica fikirleri güdenler, muayyen bir sınıfa dayanacaklarını sanıyorlar. Bu katiyen bir vehimdir, zandır. Terakki yolumuzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenilik vadisinde duracak değiliz. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor, biz bu ahengin dışında kalabilir miyiz?


• Kadınlık meselesinde dış görünüş ve kıyafet, ikinci derecededir. Asıl mücadele sahası, kadınlarımız için görünüş ve kıyafette muvaffakiyetten ziyade, asıl muzaffer olması lâzım gelen sahada nurla, irfanla, gerçek faziletle süslemek ve cihazlanmaktadır.


• Kemalizm, benim yerimde benden ileri olmaktır.


• Kişisel iktidar gibi zararlı bir örnek bırakarak ölmeyeceğim. Parlamenter bir cumhuriyet kuracağım.


• Kumandalık vazife ve mesuliyetini yüklenecek kadar omuzlarında ve dimağında kuvvet bulunmayanların feci akıbetlerle karşılaşması mukadderdir.


• Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.


• Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigane olanları yakar, mahveder.


• Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.


• Millet hâkimiyetini almıştır ve isyan ederek almıştır. Alınmış hâkimiyet hiçbir sebep ve suretle terk ve iade edilemez, tevdi edilemez.


• Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.


• Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla artırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifesidir.


• Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak muallimlerdir.


• Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.


• Milli his ile dil arasında ki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.


• Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.


• Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz fedakârlınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.


• Muhtaç olduğun kudret, damarlarında ki asil kanda mevcuttur.


• Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir.


• Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.


• Ne mutlu Türküm diyene.


• Nihayetsiz bir hürriyet tasavvur olunamaz; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.


• Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.


• Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyeti kabil-i izah değildir. O,gözlerden ve nasiyalerden anlaşılır.


• Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.


• Sanatkâr cemiyette, uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.


• Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.


• Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlanlandırılmazlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olmaz, az zamanda söner.


• Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.


• Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat; insanı şaşırtacak bir mahiyet alır.


• Tarihimiz birçok parlak zaferler kaydeder. Fakat zaferle beraber her şey bırakılmış ve semerelerini toplamağı ecdadımız ihmal etmiştir.


• Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki; milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar, hep din kisvesi altında ki küfür ve melânetten gelmiştir.


• Tarihin ve tecrübenin süzgecinden arta kalmış bir gerçek vardır. Türk tarihi incelenirse, gerileme ve çöküntünün nedenlerinin iktisadi sorunlara bağlı olduğu görülür. Kazanılmış zaferlerin ve uğranılmış başarısızlıkların tümü iktisadi durumla ilgilidir.


• Terbiyedir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.


• Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.


• Türk devrimi… Yüksek bir insanı ülkü ile birleşmiş vatanseverliğin eseridir.


• Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.


• Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır.


• Türkiye’mizi layık olduğu uygarlık düzeyine eriştirebilmek için ekonomiyi ön planda tutmak gereklidir. Çağımız, ekonomi devridir.


• Türkiye’nin sahib-i hakikisi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür.


• Yabancı sermayeye düşman olduğumuz sanılmasın. Memleketimiz geniştir. Çok sermayeye gereksinimimiz vardır. Kanunlarımıza aykırı olmamak koşuluyla yabancı sermayeye güvence tanımaya hazırız.


• Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görünmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.


• Yurtta barış, dünyada barış.


• Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.


• Zafer;“Zafer benimdir” diyebilenin, muvaffakiyet,”muvaffak olacağım” diye başlayanın ve “muvaffak oldum” diyebilenindir.

SON YORUMLAR